ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD & SOLUTIONS 4U

Trust International Insurance Company (Cyprus): Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχει μια σύντομη ενημέρωση των πληροφοριών που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας και με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην ολοκληρωμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.trustcyprusinsurance.com/gr/index.php/privacy-policy. Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ένα έντυπο αντίγραφο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας κατόπιν αιτήματος. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Trust International Insurance Company (Cyprus) ΛΤΔ («Trust Cyprus», «εμείς», «εμάς», «μας») είναι μέλος του ομίλου εταιρειών Nest («ο Όμιλος») και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, με αριθμό εγγραφής HE 42182.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικονωνείτε μαζί με τον εκπρόσωπο μας (DPO) στο dpo@trustcyprusinsurance.com. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των υφιστάμενων πελατών μας, των υποψήφιων πελατών μας, των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των εξουσιοδοτημένων μερών, των προμηθευτών, των συνεργατών, των τρίτων προσώπων που υποβάλλουν απαίτηση, των τρίτων προσώπων που δεν υποβάλλουν απαίτηση και εγγυητών («υποκείμενα δεδομένων», «εσείς»). Η Trust Cyprus είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ Με βάσει το είδος της ασφαλιστικής σας κάλυψης, θα συλλέξουμε, θα αποθηκεύσουμε, και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς στα διάφορα τμήματά μας: Βασικά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας όπως: Όνομα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμός τηλεφώνου, Ηλικία, Οικογενειακή Κατάσταση, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Επάγγελμα, Αριθμός Εγγραφής Οχήματος, Τηλεφωνικές Καταγραφές, Πληροφορίες Ταυτοποίησης όπως: Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας, Αριθμός διαβατηρίου, Στοιχεία Άδειας Οδήγησης, Φωτογραφίες, Δείγμα Υπογραφής, Πληροφορίες σχετικά με Ασφαλιστήρια όπως: Αναγνωριστικά στοιχεία συμβολαίου και απαιτήσεων, ασφαλισμένα αντικείμενα, προηγούμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις, έκθεση εκτίμησης, Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες όπως: Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού και Πιστοποιητικό IBAN, Περιουσιακά Στοιχεία, Έσοδα, Τέλη για Υπηρεσίες, Οικονομικός κύκλος εργασιών, Πληροφορίες Πιστοληπτικής Ικανότητας και Πιστοληπτικό Αποτέλεσμα (Credit Score).Θα διατηρούμε κάποιες ευαίσθητες προσωπικές σας πληροφορίες όπως: Ιατρικές πληροφορίες και Κατάσταση Υγείας: κατάσταση υγείας (σωματική και πνευματική), τρέχοντες και προηγούμενοι τραυματισμοί, αναπηρίες, ιατρική διάγνωση, ιατρική και φαρμακευτική θεραπεία, ανθυγιεινές προσωπικές συνήθειες που μπορεί να σας εκθέσουν σε αυξημένους κινδύνους υγείας (όπως κατανάλωση αλκοόλ ή κάπνισμα) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με ιατρικό ιστορικό, Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες: Πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου όπου απαιτείται, Εκκρεμούσες ποινικές ή πολιτικές δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας, Ιστορικό πτώχευσης, Εκθέσεις αστυνομικών και Κυβερνητικών Αρχών και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, όπως εκθέσεις ατυχημάτων. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ Θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο εφόσον μας το επιτρέπει η νομοθεσία. Ως επί το πλείστον, θα επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας. (2) Για σκοπούς συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση (π.χ. για σκοπούς συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθεσίες και για σκοπούς συμμόρφωσης με δικαστικές εντολές και αιτήματα από τις Εποπτικές Αρχές) (3) Όπου είναι απαραίτητο για το έννομο συμφέρον μας (ή αυτά τρίτου) και όπου τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των εν λόγω συμφερόντων (4) Όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας (5) Όπου πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατέψουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή αυτά ενός άλλου ατόμου. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες αφού ζητηθεί από εσάς, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας όπως, για παράδειγμα, να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε την απαίτησή σας ή ενδέχεται να μην μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή διαφορετικά να μην είμαστε σε θέση να συνάψουμε ή να προβούμε σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση μαζί σας. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα: α) Απευθείας από εσάς (β) Μέσω άλλων πηγών (π.χ. μέσω των προμηθευτών μας όπως για παράδειγμα οι εταιρείες Οδικής Βοήθειας, οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες/Μεσίτες Ασφαλίσεων, τρίτες ασφαλιστικές εταιρείες, οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας & γραφεία πίστωσης (credit bureaus)) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παροχέων υπηρεσιών και άλλες οντότητες στον Όμιλο. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να αναμένετε παρόμοιο βαθμό προστασίας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω συμβατικών διευθετήσεων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνονται με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο ούτως ώστε να διεκπεραιώσουμε τη σύμβαση μαζί σας ή με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση σας και όπου υπάρχουν απαραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν τα δικαιώματά σας. Δεν θα υπόκεισθε σε αποφάσεις που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς με βάσει μόνο την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, εκτός και αν έχουμε έννομη βάση για κάτι τέτοιο και σας έχουμε ειδοποιήσει. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Θα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τις συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιονδήποτε νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, διατηρείτε συγκεκριμένα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να παραλάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. SOLUTIONS 4U: Πιο κάτω ακολουθεί ενημέρωση η οποία αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και πως σχετίζονται ακριβώς με Solutions 4U Insurance Agents & Consultants Ltd («η Εταιρεία»). Για διευκόλυνση σας οι βασικοί ορισμοί, οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση, επεξηγούνται πιο κάτω: • Προσωπικά δεδομένα («δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «δεδομένα»): Αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά εσάς και εξακριβώνει ή μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητά σας, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο ή τον αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου σας. Περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά από πράξεις που πραγματοποιούνται στα προσωπικά σας δεδομένα, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, διάρθρωσης, αποθήκευσης, αναζήτησης πληροφοριών, χρήσης, κάθε μορφής διάθεσης, διαγραφής, καταστροφής. • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ο «Κανονισμός»): Αναφορά σε άρθρο σημαίνει άρθρο αυτού του Κανονισμού. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα πάντα με το πνεύμα του Κανονισμού, ο οποίος έχει ως κύριο στόχο την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων θεσπίζοντας κανόνες τόσο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σημειώστε ότι η ενημέρωση αυτή απευθύνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι πελάτες, δυνητικοί πελάτες ή φυσικά πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία. Εμείς, στη Solutions 4U Insurance Agents & Consultants Ltd, θεωρούμε πολύ σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, και θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο για να διαχειριστούμε τον λογαριασμό σας, να υπολογίσουμε ασφάλιστρα και για να σας προμηθεύουμε με προτάσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες που εσείς μας ζητάτε. Σε καμία περίπτωση δεν ζητούμε δεδομένα από εσάς τα οποία δεν απαιτούνται για τους πιο πάνω λόγους. Μπορούμε, επίσης, να τα χρησιμοποιήσουμε για να χειριστούμε κάποιο παράπονό σας ή κάποια απαίτησή σας ή και να σας εξυπηρετήσουμε απαντώντας σε ερωτήματά σας ή ενημερώνοντάς σας για οτιδήποτε σας αφορά, οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζετε ή οτιδήποτε βρίσκεται σε εκκρεμότητα και για καθετί που σχετίζεται με τη σύναψη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικής σας σύμβασης ή για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε υποχρέωσή μας που καθορίζει η νομοθεσία. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες θα έχει το προσωπικό της Solutions 4U Insurance Agents & Consultants Ltd, ο ασφαλιστικός σας μεσάζων και οι συνεργάτες του καθώς και η εταιρεία μηχανογραφικής υποστήριξης. Τα δεδομένα αυτά θα τα διαβιβάζουμε προς την/τις Ασφαλιστικές Εταιρείες από τις οποίες είτε θα ζητήσουμε προσφορά είτε θα υποβάλουμε πρόταση για ασφάλιση είτε θα ζητήσουμε την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή ανανέωσής του ή τροποποίησής του ή διαχείρισής του. Μπορούμε, επίσης να τα στείλουμε σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες ή ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές εάν εσείς μας το ζητήσετε. Τα δεδομένα σας θα φυλάσσονται κοντά μας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας και επιπλέον 12 χρόνια ή και περισσότερα εάν υπάρχουν δικαστικοί, νομοτυπικοί ή άλλοι λόγοι που το επιβάλλουν. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας όταν ο λόγος για τον οποίο δόθηκαν δεν υφίσταται πλέον. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την αρχική σας συναίνεση όποτε το αποφασίσετε. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να απωλέσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη, να ακυρωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας ή να μην ανανεωθεί και πιθανόν να έχετε χρεώσεις διακοπής του/των ασφαλιστηρίων σας. Σε κάποιες περιπτώσεις η διαγραφή των στοιχείων σας μπορεί να καθιστά ακριβότερη ή και αδύνατο την εκ νέου ασφάλισή σας, π.χ. απώλεια δικαιώματος μη υποβολής απαίτησης ή ιατρικό ιστορικό. Όποτε αποφασίσετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα σας. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας. Αντίγραφο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, εάν το ζητήσετε, θα σας αποσταλεί το αργότερο εντός 30 ημερών χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο και/ή διαφωνία σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καλείστε όπως μας ειδοποιήσετε σχετικά και η Εταιρεία θα αναλάβει άμεσα να ερευνήσει και να σας ενημερώσει σχετικά με το παράπονό σας. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

24/7ωρη ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προσφέρουμε 24ωρη γραμμή υπηρεσίας διαθέσιμη για οτιδήποτε χρειάζεστε τηλεφωνώντας:

USA / Canada

+1 514 448 4417

International

9619211662

Greece

+302111983561

.

USA / Canada

Address

International

Address

.

Greece

Address

France/Europe

Address

Trust Cyprus Insurance @ 2021 - Πολιτική απορρήτου